make a website

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon. A személyes adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és a jelen tájékoztató alapján kerülnek felhasználásra.

A Netassistent.hu weboldal teljes mértékben elkötelezi magát a honlapot felkereső és megtekintő személyek adatainak és magánéletének védelmére vonatkozólag. Jelen tájékoztató és nyilatkozat kiterjed az ajánlatkérők, személyes adatok interneten keresztüli bizalmas kezelésére és védelmére, valamint, ide értendők az oldal látogatói is. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

a) Adatkezelő:Koródi Andrea E.V.
b) Székhelye: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 48. 1/3
d) Elektronikus (e-mail) cím: info@netassistant.hu
e) Nyilvántartási száma: 51710893
f) Adószáma: 68413244-1-31
 
Csak a fenti adatkezelő férhet hozzá az adatokhoz.

Személyes adataid megadása nélkül is hozzáférhetsz a weboldalhoz és böngészhetsz azon.Személyes adatot csak abban az esetben kérek, ha a kapcsolati űrlap kitöltésével felveszed velem a kapcsolatot.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
 
Az adatkezelés időtartama

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvételt követően mégsem jön létre üzleti megállapodás, e-mailben van lehetőség leiratkozni az oldalról, Ha sikeresen szerződünk egymással, a szerződés tartalmazza a titoktartási nyilatkozatot is, melyben szerepel, hogy semmilyen, a személyre, cégre vonatkozó adat nem kerül továbbításra.

Vonatkozó jogszabályok

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezel által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

Adatfeldolgozást végző, adatkezeléshez kapcsolódó cégek:

Webtárhelyszolgáltató:Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41; E-mail: info@rackhost.hu; Tel:Ügyfélszolgálat-+36 1 445 1200, Technikai ügyelet:+36 1 445 1204; weboldala:www.rackhost.hu

Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10, Office, OneDrive, Bing – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek).

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Chrome böngésző támogatására.

Előfordulhatnak speciális esetek, amikor a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

A Netassistant.hu weboldala külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak, link használatával. A Netassistant.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében, olvasd el a weboldalon keresztül elérhető honlapok személyes adatokat bizalmasan kezelő és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

A tájékoztató módosítása

A www.netassistant.hu (a továbbiakban a “Weboldal”) teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori letölthető cikkeket, tanulmányokat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, másolat készítése, képek-fotók felhasználása, jogszerűtlen használata, vagy bármilyen visszaélés tilos és jogi következményeket von maga után.

A Netassistant.hu jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérem, hogy a honlapon elérhető utolsó változatot olvasd el.

Minden jog fenntartva © 2021 Netassistant részére